spacer
kop Certificering Milieu
spacer

MILIEUBELEIDSVERKLARING


Zorg voor het milieu is een maatschappelijke 'must' om onze omgeving leefbaar te houden, nu en in de toekomst. vanGrinsven drukkers Venlo b.v. is zich ervan bewust dat haar bedrijfsactiviteiten risico's voor het milieu met zich meebrengen. Wij als bedrijf streven er naar 'schoon' drukwerk te vervaardigen en zullen ons daartoe dan ook inspannen.

vanGrinsven drukkers Venlo b.v. wil dit realiseren door het handhaven van het reeds bestaande interne milieuzorgsysteem dat voldoet aan de auditcriteria van de Stichting Certificatie Grafimedia. Om aan derden aan te kunnen tonen dat wij over een goed werkend milieuzorgsysteem beschikken, is ons zorgsysteem gecertificeerd. De directie zal dan ook voldoende tijd en geld vrijmaken om dit te kunnen realiseren. Voor een goede handhaving van het milieuzorgsysteem, is een milieu- coördinator aangesteld.

In het kader van milieuzorg streven we naar:
• naleven van alle relevante wettelijke milieuvoorschriften, met name de Wet Milieubeheer en de Milieubeleidsovereenkomst Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen;
• opslag van gevaarlijke stoffen volgens CPR 15.1
• een open relatie met de overheid;
• inkopen van minder milieubelastende hulpstoffen;
• (daar waar) mogelijk vermindering van het verbruik van grond- en hulpstoffen;
• beperken van de hoeveelheid gevaarlijk- en bedrijfsafval;
• zorgvuldige scheiding en afvoer van gevaarlijk- en bedrijfsafval.

Om de kwaliteit van ons milieuzorgsysteem te handhaven zullen wij met regelmaat interne controles uitvoeren. Aan de hand van de resultaten uit deze controles zal de directie bekijken in hoeverre het milieubeleid in praktijk wordt nageleefd. Deze controles zijn nodig om continu aan de kwaliteit van ons milieuzorgsysteem te kunnen werken. Bij eventuele tekortkomingen zullen door de directie de nodige corrigerende acties worden ondernomen

Een goed werkend milieuzorgsysteem kan alleen worden bereikt met een positieve inbreng van iedereen binnen deze organisatie. Ten behoeve van goede werkzaamheden op de werkvloer hebben wij een milieubedrijfshandboek opgezet, waarin de “spelregels” van ons bedrijf zijn vastgelegd. Het is dan ook van groot belang dat elk personeelslid zijn of haar 'steentje' bijdraagt aan de realisatie en handhaving van het milieuzorgsysteem van vanGrinsven drukkers Venlo b.v.


spacer spacer